شبکه های اجتماعی


ارسال نرخ بر روی شبکه اجتماعی تلگرام بصورت اتوماتیک، نرخها قابل انتخاب بوده و پیامها به دو صورت متنی و تصویری قابل ارسال می باشند و صرافی می تواند برای خود تبلیغات اختصاصی تعریف نماید.